Shigeru Umebayashi – Beauty Song (Jia Ren Qu) Letra

Beauty Song (Jia Ren Qu) – Shigeru Umebayashi Letra:

Běifāng yǒu jiārén
Juéshì ér dúlì
Yī gù qing rén chéng
Zài gù qing rén guó
Níng bùzhī qīngchéng yǔ qīng guó
Jiārén nán zài de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *