New Country (นิวคันทรี่) – Stand By Letra

Stand By – New Country (นิวคันทรี่) Letra:
donạth yạng mī rū læ̂w meụ̄̀x h̄ịr̀ you ca mī cı
mị̀mī khır lxng mā mī reā ḿaa
xê aa mā s̄i mā la-l̂aa-lā-lạl-lā
mị̀ chxb khır lxng mā chxb reā ḿaa
xê aa mā s̄i mā la-l̂aa-lā-lạl-lā
mị̀mī fæn lxng pĕn fæn reā ḿaa
xê aa mā s̄i mā la-l̂aa-lā-lạl-lāHey ṭhex čaa ṭhex
khn nận k̄hxng ṭhex pĕn c̄hạn dị̂ h̄ịm
Hey ṭhex čaa ṭhex
yìng rū̂cạk ṭhex yìng love yìng likewạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀x
wạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀xcarx k̆ ca rx cn ṭhex say yes
yxm h̄ı̂ c̄hạn pĕn khn phiṣ̄es̄ʹ
dị̂ xxk date bæb ẁaa ṭ̄hāna fæn
khn mākmāy pĕn h̄mụ̄̀n pĕn s̄æn
khn thī̀ c̄hạn xyāk dein khwngk̄hæn
khụ̄x ṭhex khụ̄x ṭhex you knowHello h̄wạng ẁaa ṭhex ca mị̀ say no
t̄ĥaa mī cı k̆ h̄ı̂ lịn̒ h̄rụ̄x thor
khæ̀ bexr̒ chow̒ c̄hạn k̆ phr̂xm ca go
khn cīb ṭhex mākmāy pĕn h̄ol
h̄wạng ẁaa c̄hạn ca mị̀ h̄lud p̄ho
Let\’s me know t̄ĥaa ṭhex okHey ṭhex čaa ṭhex
khn nận k̄hxng ṭhex pĕn c̄hạn dị̂ h̄ịm
Hey ṭhex čaa ṭhex
yìng rū̂cạk ṭhex yìng love yìng likewạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀x
wạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀xYou-hoo-hoo number one
You-hoo-hoo number onekhn mạn rạk h̄md cı yạng ngị mạn k̆ rx
mạn tĕmcı ca rx f̄êā rx xỳāng næ̀n h̄enīyw
only one khn deīyw h̄nụ̀ng deīyw thī̀ c̄hạn rx
carx carx carx khæ̀ ṭhexklạw khn dī cexa khn mị̀ dī leụ̄xk p̄hid khn
dū h̄ı̂ dī t̂xng dū h̄ı̂ dī xỳaa s̄ạbs̄n
khndī «cıdī trng nī̂ mī h̄nụ̀ng khn
khn nận khn nận khn nận mạn like you
Yeahdonạth yạng mī rū læ̂w meụ̄̀x h̄ịr̀ you ca mī cı
mị̀mī khır lxng mā mī reā ḿaa
xê aa mā s̄i mā la-l̂aa-lā-lạl-lā
mị̀ chxb khır lxng mā chxb reā ḿaa
xê aa mā s̄i mā la-l̂aa-lā-lạl-lā
mị̀mī fæn lxng pĕn fæn reā ḿaa
xê aa mā s̄i mā la-l̂aa-lā-lạl-lāHey ṭhex čaa ṭhex
khn nận k̄hxng ṭhex pĕn c̄hạn dị̂ h̄ịm
Hey ṭhex čaa ṭhex
yìng rū̂cạk ṭhex yìng love yìng likewạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀x
wạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀xwạn nī̂ mị̀ phr̂xm pĕn fæn
cak̄hx stand by rx
wạn h̄ịn t̄ĥaa yxm pĕn fæn
capị stand by h̄l̀xYou-hoo-hoo number one
You-hoo-hoo number one

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *