Kacha Nontanun – Secret Letra

Secret –
Kacha NontanunLetra:

Mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy t̄ĥā h̄ĕn ẁā c̄hạn mxng ṭhex
k̆ ṭhex mị̀chı̀ h̄e rx thī̀ chxb mā mxng c̄hạn k̀xn
mị̀ t̂xng s̄ngs̄ạy thảmị t̂xng dūlæ ṭhex
k̆ ṭhex mị̀chı̀ h̄e rx cả mị̀ dị̂ h̄e rx
thī̀ chxb dī kạb c̄hạn k̀xn

ṭhex xỳā khid ẁā ṭhex pid mạn mid
khæ̀ ṭhex khid k̆dị̂ yin cāk s̄āytā
t̄ĥā ṭhex khid k̆ khæ̀ pheīyng s̄̀ng sik
khæ̀ k̄hêā mā chid doy mị̀ t̂xng phūdcā
t̄ĥā ṭhex ǹa khid c̄hạn k̆ mị̀ tid
xeā ǹa xỳā k̄hein mị̀ t̂xng mā pid
xeāpĕnẁā c̄hạn ca kĕb khwām lạb h̄ı̂ læ̂wkạn

xokhe ca mị̀ bxk khır ẁā ṭhex mī cı h̄ı̂ k̀xn
xokhe ca mị̀ bxk khır ẁā ṭhex mā chxb c̄hạn k̀xn
ca kĕb wị̂ h̄ı̂ rū̂ kạn s̄xng khn
pĕn khwām lạb c̄hephāa reā s̄xng khn thèānận
ca mị̀ bxk khır la kạn ẁā ṭhex h̄æla chxb c̄hạn k̀xn
khæ̀ s̄btā kạn xỳāng nī̂ læ̂w rū̂s̄ụk dī k̆ phx
reụ̄̀xng bæb nī̂ khêā rū̂ kạn s̄xng khn
pĕn khwām rạk thī̀ rū̂ kạn khæ̀ ṭhex kạb c̄hạn
Just you and me
Just you and me

mxng cāk xmerikā k̆ yạng h̄ĕn ley ẁā ṭhex mxng mā
mị̀ t̂xng bxk c̄hạn h̄rxk ẁā ṭhex chxb c̄hạn
xeāpĕnẁā rū̂ kạn khæ̀ reā mxng tā
mị̀ t̂xng mī khır dị̂ rū̂ h̄rxk
mị̀ t̂xng h̄ı̂ khır k̄hêācı h̄rxk
tæ̀ t̄ĥā mī khır s̄ngs̄ạy na ṭhex t̂xng bxk
ẁā pĕn ṭhex xeng thī̀ chxb c̄hạn k̀xn

ṭhex xỳā khid ẁā ṭhex pid mạn mid
khæ̀ ṭhex khid k̆dị̂ yin cāk s̄āytā
t̄ĥā ṭhex khid k̆ khæ̀ pheīyng s̄̀ng sik
khæ̀ k̄hêā mā chid doy mị̀ t̂xng phūdcā
t̄ĥā ṭhex ǹa khid c̄hạn k̆ mị̀ tid
xeā ǹa xỳā k̄hein mị̀ t̂xng mā pid
xeāpĕnẁā c̄hạn ca kĕb khwām lạb h̄ı̂ læ̂wkạn

xokhe ca mị̀ bxk khır ẁā ṭhex mī cı h̄ı̂ k̀xn
xokhe ca mị̀ bxk khır ẁā ṭhex mā chxb c̄hạn k̀xn
ca kĕb wị̂ h̄ı̂ rū̂ kạn s̄xng khn
pĕn khwām lạb c̄hephāa reā s̄xng khn thèānận

ca mị̀ bxk khır la kạn ẁā ṭhex h̄æla chxb c̄hạn k̀xn
khæ̀ s̄btā kạn xỳāng nī̂ læ̂w rū̂s̄ụk dī k̆ phx
reụ̄̀xng bæb nī̂ khêā rū̂ kạn s̄xng khn
pĕn khwām rạk thī̀ rū̂ kạn khæ̀ ṭhex kạb c̄hạn
Just you and me

ca mị̀ bxk khır la kạn ẁā ṭhex h̄æla chxb c̄hạn k̀xn
khæ̀ s̄btā kạn xỳāng nī̂ læ̂w rū̂s̄ụk dī k̆ phx
reụ̄̀xng bæb nī̂ khêā rū̂ kạn s̄xng khn
pĕn khwām rạk thī̀ rū̂ kạn khæ̀ ṭhex kạb c̄hạn49
Just you and me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *